Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 27 2015

weakdarkoralias
4635 7de0
weakdarkoralias
#483
Reposted fromMiauuuKurwa MiauuuKurwa viamessinhead messinhead
weakdarkoralias
weakdarkoralias
7311 ed5a 500
Reposted fromkoprobo koprobo viamessinhead messinhead
weakdarkoralias
weakdarkoralias
2974 1c17
weakdarkoralias
weakdarkoralias
Dużo czasu spędzasz samotnie, prawda?
– Owszem.
– Co się złego zdarzyło?
– Byłem już chory na długo przedtem, nim mnie poznałaś.
– A teraz też jesteś?
– Nie.
– No to co się stało?
– Nie lubię ludzi.
– Myślisz, że to jest w porządku?
– Pewnie nie.
– A zaprosisz mnie któregoś wieczoru do kina?
– Może.
— Ch.Bukowski
Reposted fromstepowywilk stepowywilk viamartulla martulla
weakdarkoralias
weakdarkoralias
weakdarkoralias
weakdarkoralias
weakdarkoralias
Za stłumione emocje w końcu trzeba zapłacić. 
weakdarkoralias
Wszyscy wracają kiedyś do miejsc, z których chcieli uciec.
— Hłasko
weakdarkoralias
Szanuj się i spierdalaj od tych wszystkich ludzi, którzy Cię niszczą. Nie pozwalaj się krzywdzić, po prostu.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viamy-world-my-space my-world-my-space
weakdarkoralias
7865 d5e5 500
Reposted frommartynkowa martynkowa viakonwalia konwalia
weakdarkoralias
weakdarkoralias
7333 416b
Reposted fromxzuzakx xzuzakx viakonwalia konwalia
2648 e2fc 500
Venice, Italy | Andreas Limbrunner

March 25 2015

weakdarkoralias
Reposted fromgruetze gruetze viaelentarie elentarie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl