Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

weakdarkoralias
To zabawne. Kiedy jesteś dzieckiem, myślisz, że nigdy nie umrzesz, ale kiedy tylko stuknie ci dwudziestka, czas zaczyna pędzić jak ekspres do Memphis. Tak sobie myślę, że życie dopadnie każdego.
— Fannie Flagg - "Smażone zielone pomidory"
weakdarkoralias
0297 5f10
Reposted fromkarmacoma karmacoma vialeszekzukowski leszekzukowski
2276 fdde 500
Reposted fromfreakish freakish vialadymartini ladymartini
weakdarkoralias
Lupos by Paula Golemo
Reposted fromcorvax corvax vialadymartini ladymartini
weakdarkoralias
weakdarkoralias
6190 dc0f 500
weakdarkoralias
5127 9710
weakdarkoralias
5175 f9c0
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialadymartini ladymartini

March 27 2015

weakdarkoralias
weakdarkoralias
2131 8e19
Reposted fromflorentte florentte viaalliwantisyou alliwantisyou
8564 9aa5 500
Reposted fromsunlight sunlight viaalliwantisyou alliwantisyou
weakdarkoralias
8283 d65a
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey
weakdarkoralias
7545 4035
Reposted fromiamstrong iamstrong viaalliwantisyou alliwantisyou
weakdarkoralias
weakdarkoralias

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
weakdarkoralias
9877 55ec 500
Reposted fromowca owca viamessinhead messinhead
weakdarkoralias
2232 02fc 500
Reposted fromciasteczkowa ciasteczkowa viamessinhead messinhead
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl